تماشا کنید : جدال مرغ مادر با شاهین شکاری
جمعه 27 اردیبهشت 1398
رسانه
وقتی صحبت از مهر مادری است حتی شاهین شکاری هم حریف یک مرغ نخواهد شد

غریزه خدادای مادری که در انسان به کمال خویش رسیده است به لطف پرورگار در تمام موجودات  ساری و جاری شده

در ویدیوی زیر دفاع جانانه مرغ مادر را از جوجه های کوچک خود در برابر شاهین شکاری  مشاهده میکنید


نظرات کاربران در مورد تماشا کنید : جدال مرغ مادر با شاهین شکاری


* الزامی
* الزامی